اجرائیات خلافی خودرو

صدور صورت وضعيت خلافی خودرو

كارت خودرو يا سند خودرو یا بيمه نامه خودرو

توجه: افرادي که مبلغ خلافي(صورت وضعيت خودرو) آنها بيش از 10 ميليون ريال باشد مي‌بايست به مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.
تعرفه اجرائيات(دریافت خلافی): 44،000 ريال
تعرفه رسيدگي غير حضوري اجرائيات (بررسی کسر خلافی): 33،000 ريال
بابت هر رديف خلافی قابل اعتراض 3،000 ریال دريافت مي‌شود.
توجه : در صورتي كه خلافي متقاضي بيشتر از 3 برگ باشد به ازاء هر برگ اضافه مبلغ 3،000 ريال دريافت مي‌شود.