مدارک لازم خدمات اماکن عمومی (صدور گواهی پروانه کسب)

مدارک ذیل توسط اتحادیه‌ها و مراجع صدور تکمیل و توسط متقاضی به منظور ورود اطلاعات یه دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ارایه می‌گردد. 1. فرم‌های مخصوص معرفي فرد از مرجع صدور.
2. كپی تمام صفحات شناسنامه (يك سری).
3. سه قطعه عكس جديد تمام رخ از متقاضی و پشت نويسی شده.
4. كپی واضح از كارت پايان خدمت (پشت و رو) يا مدارك تعيين كننده وضعيت خدمت.( براي دانشجويان مشغول به تحصيل، نامه اشتغال به تحصيل که به تأييد اداره نظام وظيفه و مرجع صدور رسيده باشد.)
5. تعهدنامه كليه صنوف.
6. گواهی عدم سوء پيشينه.(مدارک مورد نياز حهت صدور اين گواهي)
7. گواهی عدم اعتياد. توجه: از زمان صدور گواهی‌های عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد نباید بیشتر از 3 ماه گذشته باشد.
توجه: تمامی مدارك بايد ممهور به مهر مرجع صدور پروانه باشد.